Purchase conditions

Intro Purchase conditions

1. Všeobecné ustanovenia:

Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.happybio.sk (ďalej len „obchod“) môže realizovať ako fyzická, tak i právnická osoba bez obmedzenia za predpokladu, že sa bude riadiť týmito obchodnými podmienkami. Prevádzkovateľ obchodu si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok a preto je nutné si obchodné podmienky prečítať pred každou objednávkou.


2. Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar zverejnený v obchode, pri ktorom sa nachádza ikona nákupného košíka.  Na základe elektronickej objednávky kupujúceho sa uzatvára kúpna zmluva. Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je pravdivé a úplné  vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými a reklamačnými podmienkami obchodu, a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. O prijatí objednávky bude kupujúci oboznámený prostredníctvom elektronickej pošty na adrese, ktorú uviedol v registračnom formulári. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku a občianskeho a obchodného zákonníka.


3. Cena tovaru a platobné podmienky

3.1.Cena tovaru

Predajné ceny v obchode sú uvádzané v mene Euro vrátane DPH. V cene tovaru nie je zahrnutá cena dopravy a balného. Prípadné náklady na dopravu a balné budú zaúčtované na konci objednávky k cene za vybraný tovar.

 

Ceny poštovného a balného pre SR pri prevode vopred:

objednávka do 50 Eur - Slovenská pošta   .......... 2,50 Eur (dobierka +1,00 Eur)

Pri objednávke nad 50 Eur, poštovné zdarma !!!


objednávka do 100 Eur - kuriér DHL             .......... 4,50 Eur

Pri objednávke nad 100 Eur, poštovné zdarma !!!

 

V prípade zásielky mimo SR bude cena za dopravu a balné upravená individuálne.


 

3.2.Platobné podmienky

Kupujúci je povinný objednaný tovar uhradiť v plnej výške a to nasledovným spôsobom:

 • Dobierkou k tomuto spôsobu platby si účtujeme +1,00 Eur

 • Platba Internet bankingom: TatraPay, pre zákazníkov Tatrabanky a.s.

   

 • Platba platobnými kartami: CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.)
 • Platba vopred - na základe faktúry vystavenej predávajúcim prevodom na účet číslo:

IBAN - SK87 1100 0000 0029 4701 7824 vedenom v Tatrabanka, a.s.

 

BIC - SWIFT kód - TATRSKBX


pričom ako variabilný symbol udá číslo objednávky.

Dokladom o predaji je faktúra pripojená ku každej objednávke, zaslaná ako príloha v emaili,

ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list.


4. Podmienky a lehoty dodania

4.1.Podmienky dodania

Objednaný tovar je možné dodať  v rámci Slovenskej na adresu uvedenú a potvrdenú v objednávacom formulári. Objednaný tovar zasielame slovenskou poštou alebo kuriérom. Po dohode je možnosť i osobného odberu na adrese:

MATERRA, s.r.o., Narcisová 22, Dunajská Lužná

Kupujúci sa zaväzuje:

 • za objednaný tovar zaplatiť cenu v plnej výške v zmysle obchodných a reklamačných podmienok platných v deň objednania tovaru
 • objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov
 • v prípade zistenia značného porušenia/poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti uplatniť reklamáciu bezodkladne u danej doručovateľskej spoločnosti.
 • v prípade neprebratia objednávky a následnej žiadosti o znovu doručenie je kupujúci uhradiť náklady ako prvého tak i opätovného doručenia tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

 

Predávajúci nezodpovedá:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou prípadne inou doručovacou spoločnosťou
 • oneskorené dodanie tovaru z dôvodu nesprávne uvedenej adresy prijímateľa kupujúcim pri vyplnenení formulára pri objednávke tovaru resp. registrácii užívateľa
 • za poškodenie zásielky poštou príp. doručovacou spoločnosťou
 • za prípadné nedodanie tovaru ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kupujúcim.

Tovar sa považuje za dodaný, prevzatím tovaru pri osobnom odbere alebo okamihom jeho odberu od dopravnej spoločnoti.


4.2.Lehoty dodania

Objednávky sú vybavované v rámci dostupnosti tovaru na sklade v čo najkratšom možnom čase.

V prípade, ak je objednaný tovar na sklade, vybavujú sa objednávky najneskôr do 24 hod od prijatia objednávky, resp. pripísania sumy za tovar na účet predávajúceho pri platbe vopred.

V prípade, ak objednaný tovar nie je na sklade, bude kupujúci o dodacej lehote informovaný telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mailom).


5. Predmet predaja


 

Výživové doplnky (okrem uvedených nižšie) predávané na www.happybio.sk sú určené na študíjne a laboratórne využitie. Sú vyrábané priamo výrobcom uvedenom na obale avšak nie sú určené na vnútorné či vonkajšie užívanie. Ich charakter je čisto študíjny bez možnosti užívania. Produkty neužívať (nekonzumovať) z dôvodu, že nie sú registrované na predaj na území Slovenskej republiky a teda nie je garantovaná nezávadnosť produktov. 


V súčastnosti pracujeme na ohlásení predaja výživových doplnkov na Úrade verejného zdravotníctva SR, čím dôjde k ich registrácii a možnosti užívania

 

 

Nákupom výživových doplnkov každý zákazník potvrdzuje, že produkty nebude užívať (konzumovať) a prípadné užívanie produktov je porušenie Obchodných podmienok a predajca sa zbavuje zodpovednosti za toto konanie.


Všetky ostatné produkty (okrem označených a vyššie spomínaných výživových doplnkov), nevyžadujú ohlásenie na úrade verejného zdravotníctva SR.

 

 

6. Vrátenie tovaru a peňazí

V zmysle zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Toto právo sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol osobne prevzatý a klientovi bol predvedený.


V prípade, ak Vám tovar ktorý ste si objednali nevyhovuje, zašlite nám ho späť na adresu MATERRA, s.r.o., Narcisová 22, Dunajská Lužná, prípadne po dohovore osobne doneste. K balíku pridajte číslo objednávky na základe ktorej Vám bol tovar zaslaný, dátum nákupu a číslo účtu, prípadne adresu na vrátenie peňazí.

Tovar vrátený späť formou dobierky nebude prevzatý!!!


Tovar je potrebné vrátiť na vlastné náklady formou balíka. Tovar musí byť vrátený nepoužitý, zabalený v pôvodnom, nepoškodenom obale, nepoškodený a kompletný, vrátane príslušenstva,  s dokladom o kúpe – daňovým dokladom a záručným listom (faktúrou). Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok bude užívateľovi vrátená cena najneskôr do 10 dní po prevzatí tovaru.


7. Storno objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu najneskôr do 2 hodín od jej odoslania a to  zaslaním e-mailu na adresu info@happybio.sk. O prijatí storna Vám zašleme e-mail.  Po uplynutí 2 hodinovej dobe začne predávajúci objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nedodáva alebo nevyrába, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa (výrobcu) tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci ihneď kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil preddavok, bude mu tento prevedený späť na účet alebo adresu do 10 pracovných dní.


8. Záručná doba – reklamácia tovaru


Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonom určená záručná doba 24 mesiacov, ak nie je určené inak. Ak je na tovare, na jeho obale alebo návode uvedená v súlade s ďalšími právnymi predpismi lehota na použitie tovaru, skončí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

V prípade reklamácie nás informujte na reklamacie@happybio.sk alebo na tel. č. 0903 129 399 následne treba tovar poslať na adresu MATERRA, s.r.o., Narcisová 22, Dunajská Lužná, prípadne po dohovore osobne doneste. K balíku pridajte číslo objednávky na základe ktorej Vám bol tovar zaslaný, dátum nákupu a číslo účtu, prípadne adresu na vrátenie peňazí. Doba na vybavenie reklamácie je 30 dní od prevzatia tovaru.

Tovar vrátený späť formou dobierky nebude prevzatý!!! 


9. Ochrana osobných údajov

Registráciou a nákupom v našom internetovom obchode súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov pre potrebu realizácie objednávky, pre potrebu skvalitňovania našich služieb v porovnávačoch tovaru ako je Heureka.sk, Najnákup.sk, Pricemania.sk, atď  a s lehotou uchovávania osobných údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov a jeho novelizácie č. 90/2005 Z.z. Naša spoločnosť sa zaväzuje, že osobné údaje nebude bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije ich ku komerčnej ponuke  nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu www.happybio.sk. Súčasne sa zaväzujeme k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.


10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 2.2.2016. Prevádzkovateľ obchodu si vyhradzuje právo zmeny týchto Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Pre všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platia právne predpisy Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito obchodnými podmienkami sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

HappyBio.sk Information Payment options Delivery options Contact us
 
Mastercard Maestro
Visa Visa Electron
PayPal Diners Club
Tatrapay
 Zasielkovna.sk
 DHL Parcel
Slovenska posta


MATERRA, s.r.o.

Narcisová 22
900 42  Dunajská Lužná
Tel: 00421/903 129 399

info@happybio.sk
Bratislava

IČO: 50149253

DIČ: 2120189731

IČ DPH: SK2120189731

Copyright 2016 - 2019 © HappyBio.sk